Przejazdy ulgowe i bezpłatne 
poza granicami miasta

 

WYKAZ UPRAWNIONYCH I DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA RADOM:

1. Posłowie i senatorowie - na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora.
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego wydanej przez ZUS oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych I grupy - na podstawie wskazania przez inwalidę.
3. Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, według wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły - na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej (wzór MEN-II/182) z podaną trasą dojazdu oraz opiekunowie - na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę specjalną z podaną trasą dojazdu.

WYKAZ UPRAWNIONYCH I DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA 
Z BILETU ULGOWEGO USTAWOWEGO W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA RADOMIA:

1. Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich.
2. Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji według wzoru określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
3. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
- legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MEN-II/182) wraz z legitymacją szkolną
- legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Zarządzie Głównym TPD wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się
- wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności stwierdzającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się.
4. Opiekunowie dzieci i młodzieży, o których mowa w punkcie 3 na trasie przejazdu określonej w zaświadczeniu wydanym przez stosowną placówkę oświatową.

WYKAZ UPRAWNIONYCH I DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA Z BILETU ULGOWEGO SZKOLNEGO W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA RADOM:

1. Dzieci i młodzież szkolna - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Strona główna | Rozkłady | Przepisy | Bilety | Cennik | Rozrywka | Linki | Kontakt