Przejazdy ulgowe i bezpłatne w granicach miasta

 
WYKAZ UPRAWNIONYCH I DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOM

1. dzieci w wieku do lat 4 - na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna,

2. osoby powyżej 70 roku życia - na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego wiek,

3. ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych,

4. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, za które uważa się osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej według ZUS lub KRUS oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w drodze orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wraz ze wskazanym przez nich opiekunem - na podstawie:
- wypisu z treści orzeczenia ZUS lub KRUS stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub
- zaświadczenia ZUS lub KRUS stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności stwierdzającej znaczny stopień niepełnosprawności lub
- wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidów.

5. radni Rady Miejskiej - na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy wydanego przez MZDiK,

6. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie:
- legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MEN-II/182) wraz z legitymacją szkolną lub
- legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Zarządzie Głównym TPD wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się lub
- wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się lub
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się lub
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności stwierdzającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się.

7. opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 6 na trasie przejazdu określonej w zaświadczeniu wydanym przez stosowną placówkę oświatową,

8. umundurowani funkcjonariusze Policji,

9. umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej,

10. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu,

11. zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu 50 l krwi - na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy wydanego przez MZDiK,

WYKAZ UPRAWNIONYCH I DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA 
Z BILETU ULGOWEGO USTAWOWEGO W WYSOKOŚCI
0,90 ZŁ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOM

1. studenci - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wydanej przez uprawnione organa Ministerstwa Edukacji Narodowej

2. kombatanci - na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie przez obywatela uprawnień kombatanckich

WYKAZ UPRAWNIONYCH I DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA 
Z BILETU ULGOWEGO GMINNEGO W WYSOKOŚCI 1,00 ZŁ 
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOM

1. dzieci powyżej 4 roku życia do czasu rozpoczęcia nauki - na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna,

2. dzieci i młodzież szkolna - na podstawie legitymacji szkolnej,

3. emeryci i renciści - na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym bądź legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym,

4. inwalidzi słuchu - na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych z pieczęcią o treści "Inwalida słuchu",

5. zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez Zarząd Okręgowy PCK oraz dowodu osobistego,

6. żołnierze zasadniczej służby wojskowej - na podstawie książeczki wojskowej.
 

Strona główna | Rozkłady | Przepisy | Bilety | Cennik | Rozrywka | Linki | Kontakt