Przepisy porządkowe MZDiK Radom

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB I BAGAŻU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOMIA ORAZ OPŁATY DODATKOWE Z TYTUŁU PRZEWOZU OSÓB ORAZ ZABIERANYCH ZE SOBĄ DO ŚRODKA TRANSPORTOWEGO ZWIERZĄT I RZECZY

Podstawa prawna: uchwała nr 288/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003
(z późniejszymi zmianami wprowadzanymi na mocy kolejnych uchwał Rady Miejskiej)

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE
§1. Wykonywanie przewozów regularnych w ramach komunikacji miejskiej odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego przez organ, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371 z późniejszymi zmianami) oraz na warunkach określonych w wydanym zezwoleniu.
§2. Świadczenie usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej odbywa się w oparciu o rozkłady jazdy, które podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji na przystankach i dworcach wymienionych w rozkładzie jazdy oraz na stronie internetowej MZDiK.
§3. Do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych zobowiązani są:
- pasażerowie,
- kierowcy pojazdów,
- przewoźnicy i zatrudnieni przez nich pracownicy,
- kontrolerzy biletów.
§4. Obsługa pojazdu jest zobowiązana udzielać na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności: czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy, czasu przejazdu, trasy przejazdu itp. Żądania i wskazówki obsługi pojazdu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
ROZDZIAŁ II - PRZYSTANKI
§5. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
§6. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
§7. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, zobowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku początkowego dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.
§8. Kierowca pojazdu może odstąpić od czynności określonych w paragrafie 7 w przypadku gdy:
- inny autobus tej samej linii ma wcześniejszy planowany odjazd,
- postój pojazdu na przystanku uniemożliwia odjazd innym autobusom komunikacji miejskiej.

§9. Kierujący pojazdem jest zobowiązany zatrzymać się na każdym przystanku danej linii, za wyjątkiem przystanku oznaczonego jako "przystanek na żądanie".
§10. Pasażer, który zamierza wysiąść na przystanku "na żądanie", jest zobowiązany uprzedzić o tym kierującego pojazd.
ROZDZIAŁ III - PRZEWÓZ OSÓB
§11.1. Kierowcy pojazdów, przewoźnicy i zatrudnieni przez nich pracownicy oraz kontrola biletów mogą odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi, w szczególności:
- osób nietrzeźwych, które zachowują się w sposób nieodpowiedni wobec pasażerów,
- osób, które zachowują się w sposób agresywny,
- osób, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów, jak również osób, które nie posiadają ważnego biletu lub uniemożliwiają przeprowadzenie czynności kontrolnych.
§11.2. Pasażerom, o których mowa w ustępie 1 paragrafu 11, nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.
§12. W pojazdach komunikacji miejskiej zabrania się:
a/ pasażerom:
- wsiadania do pojazdu po sygnale odjazdu,
- opierania się o drzwi pojazdu podczas jazdy,
- siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach,
- wychylania się z okien pojazdu podczas jazdy,
- otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
- nieuzasadnionego sygnalizowania potrzeby zatrzymania pojazdu,
- wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
- przebywania w kabinie kierowcy podczas jazdy,
- niszczenia wyposażenia i urządzeń pojazdu,
- zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,
- grania w pojedzie na instrumentach muzycznych, używania przez podróżnych radioodbiorników, bądź zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
- palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
- spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli spożycie takie może spowodować zanieczyszczenie pojazdu lub wyrządzenie szkody pozostałym pasażerom,
- wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
b/ obsłudze pojazdu:
- otwierania i zamykania drzwi pojazdu podczas jazdy,
- ruszania pojazdu z otwartymi drzwiami,
- nieuzasadnionego sygnalizowania odjazdu pojazdu,
- prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu w czasie jazdy.
§13.1. Przewoźnik obowiązany jest wydzielić w pojeździe i odpowiednio oznakować znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:
- osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży,
- osób niepełnosprawnych.
§13.2. Pasażer, który zajmie tak oznaczone miejsce, zobowiązany jest zwolnić je dla osób uprawnionych.
§14. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
§15. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 270 złotych, to jest 150-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
ROZDZIAŁ IV - PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT
§16. Rzeczy przewożone przez podróżnych nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody podróżnym lub obsłudze pojazdu, przeszkadzać lub narażać ich na niewygody.
§17. Zabrania się podróżnym przewożenia w pojazdach zbiorowej komunikacji miejskiej w szczególności:
- niezabezpieczonych ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach, otwartych pojemników z płynami,
- przedmiotów i materiałów niebezpiecznych lub cuchnących,
- broni, za wyjątkiem przypadków dopuszczenia do przewozu na warunkach określonych w przepisach o broni i amunicji oraz przewożenia broni przez osoby uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje.
§18.1. Pasażer na żądanie innych pasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletów jest zobowiązany:
- zdjąć z pleców przewożony bagaż (plecak, torba, worek), jeżeli jego rozmiary lub rodzaj mogą utrudniać innym osobom korzystanie z pojazdu,
- opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów lub mienia, albo jest uciążliwe dla pasażerów np. z powodu zapachu, hałasu, wyglądu, zanieczyszczenia.
§18.2. Dopuszcza się przewóz roweru w pojeździe pod warunkiem uzyskania przez podróżnego zgody kierowcy uzależnionej od stopnia napełnienia pojazdu.
§18.3. Narty mogą być przewożone w pojeździe wyłącznie w pokrowcach.
§19. Zabronione jest przewożenie zwierząt z wyjątkiem:
- małych zwierząt pokojowych (w tym małego psa), jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych i są umieszczone w odpowiednich opakowaniach (np. koszach, skrzyniach, klatkach), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody. Przewożony pies musi mieć założony kaganiec, zaś osoba przewożąca musi posiadać aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
- psów (w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego pasażera) pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, mają założony kaganiec i są trzymane na smyczy, natomiast osoba przewożąca psa posiada w czasie przewozu aktualne świadectwo szczepienia psa.
§20. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
§21. Pasażer sprawuje nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami.
§22. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przewożonym przez niego bagażem lub zwierzętami, nie powstałe z winy przewoźnika.
§23.1. Opłacie - w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego - podlega przewóz:
- bagażu, przekraczającego swoją wielkością sumę wymiarów (długość, szerokość, wysokość) 120 cm - w tym m.in. nart, rowerów, plecaków ze stelażem, dywanów itp.,
- wózków, w tym wózków dziecinnych,
- psa.
§23.2. Opłacie nie podlega przewóz:
- instrumentów muzycznych i innych pomocy naukowych, w tym m.in. tub, plansz, rysunków przewożonych przez uczniów i studentów, pod warunkiem okazania ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
- małego zwierzęcia pokojowego, w tym małego psa, trzymanych na kolanach lub na rękach, o którym mowa w punkcie 1 paragrafu 19,
- psa - przewodnika ociemniałego,
- wózków inwalidzkich, z których korzysta osoba niepełnosprawna.
§23.3. Prawo do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie zwalnia pasażera z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w ustępie 1 paragrafu 23.
§24.1. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
- rzeczy i zwierzęta, za przewóz których przewidziano opłatę - bez uiszczenia tej opłaty,
- rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 36 złotych, to jest 20-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, a ponadto należności za przewóz - w razie nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ustępie 1 paragrafu 23.
§24.2. Do poboru należności za przewóz i opłaty dodatkowej, o której mowa w ustępie 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustępów 3-6 paragrafu 37.
ROZDZIAŁ V - BILETY I KASOWANIE BILETÓW
§25. Na liniach układu komunikacyjnego miasta Radomia honorowane są wyłącznie bilety komunikacji miejskiej w Radomiu.
§26. Wysokość cen urzędowych za usługi oraz wykaz uprawnionych i dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radomia określają odrębne przepisy.
§27.1. Dystrybucja biletów odbywa się poprzez sieć kiosków oraz oznakowane punkty sprzedaży.
§27.2. Sprzedaż biletów jednorazowych prowadzą ponadto kierowcy pojazdów za dodatkową opłatą w wysokości 0,30 złotego od każdego biletu. Sprzedaż biletów może być prowadzona wyłącznie w trakcie zatrzymania pojazdu na przystankach.
§28. Wydruk z kasownika zawierający kod cyfrowy bądź inny znak stanowi nośnik służący identyfikacji biletów.
§29.1. Przejazd środkami zbiorowej komunikacji miejskiej w Radomiu odbywa się na podstawie następujących dokumentów przewozu:
- biletu jednorazowego,
- karnetu 10-przejazdowego,
- biletu imiennego miesięcznego i imiennego okresowego,
- biletu okresowego na okaziciela,
- dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.
§29.2. Przejazd na podstawie biletu ulgowego odbywać się może tylko łącznie z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi.
§29.3. Ważny bilet jednorazowy oraz karnet uprawnia do przejazdu pojazdem, w którym bilet został skasowany, w danym dniu i danym kursem. Pod pojęciem kursu należy rozumieć połączenie pomiędzy przystankami początkowym i końcowym danej linii w jednym kierunku.
§29.4. Bilet imienny ważny na jedną linię uprawnia do przejazdu tą linią oraz innymi liniami wyłącznie na odcinkach pokrywających się z trasą linii, na którą wystawiono bilet.
§30. Pasażer jest zobowiązany skasować bilet w kasowniku bezzwłocznie po wejściu do pojazdu.
§31. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go na żądanie kierowcy i osoby upoważnionej do kontroli biletów.
§32. Zabrania się pasażerom odstępowania skasowanego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego innym pasażerom. Bilet taki, bądź dokument nie uprawnia innego pasażera do jazdy.
§33. W razie niewyraźnego skasowania biletu, bądź uszkodzenia biletu przez kasownik pasażer powinien bezzwłocznie złożyć reklamację u kierowcy - odpowiedzialnego za stan techniczny kasowników.
§34. Za bilet nieważny - równoznaczny z brakiem biletu - uważa się:
- bilet nieskasowany lub skasowany w sposób uniemożliwiający jego odczytanie,
- karnet 10-przejazdowy bez kuponu kontrolnego,
- bilet uszkodzony lub zniszczony,
- bilet o nominale niewłaściwym, to jest niezgodnym z aktualnymi opłatami za przewozy,
- bilet skasowany więcej niż jeden raz,
- bilet imienny okresowy bez wkładki (legitymacji wydanej przez MZDiK) lub bez wpisanego w sposób trwały numeru wkładki (legitymacji wydanej przez MZDiK),
- bilet imienny miesięczny bez wkładki (legitymacji wydanej przez MZDiK) lub bez wpisanego w sposób trwały na znaczku kontrolnym numeru wkładki (legitymacji wydanej przez MZDiK),
- bilet ulgowy bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.
ROZDZIAŁ VI - KONTROLA BILETÓW
§35.1. Kontrolę biletową w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzi firma działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.
§35.2. Czynności kontrolne wykonują kontrolerzy posiadający trwałe oznakowanie zawierające: zdjęcie kontrolera, nazwę jednostki kontrolującej, numer identyfikacyjny kontrolera.
§35.3. Oznakowanie musi być widoczne i umożliwiać identyfikację kontrolera w czasie kontroli.
§35.4. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli biletowej są obowiązane zachowywać się w stosunku do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
§36.1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony bądź przerobiony, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.
§36.2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu MZDiK w Radomiu zawiadamia odpowiedni organ z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.
§37.1. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu, o którym mowa w punktach 1-4 ustępu 1 paragrafu 29, kontroler pobiera za pokwitowaniem właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową w wysokości 90 złotych, to jest 50-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
§37.2. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, kontroler pobiera za pokwitowaniem właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową w wysokości 72 złotych, to jest 40-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
§37.3. W razie odmowy uiszczenia opłaty, o której mowa w ustępach 1 i 2, na wezwanie kontrolera pasażer jest obowiązany okazać dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości, na podstawie którego kontroler wystawia wezwanie do zapłaty.
§37.4. W razie odmowy uiszczenia opłaty, o której mowa w ustępach 1 i 2 lub braku możliwości jej uiszczenia w czasie kontroli, przy jednoczesnym nieokazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości kontrolowanej osoby i wystawienie wezwania do zapłaty, kontroler ma prawo zwrócić się do odpowiednich organów o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości takiej osoby.
§37.5. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w czasie kontroli lub w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty jej wysokość ulega obniżeniu o 25%.
§37.6. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 7,20 zł, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku przedłożenia przez pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od daty kontroli, w siedzibie jednostki upoważnionej do kontroli biletowej ("Arsen", ul. Chrobrego 36), ważnego w dniu kontroli: biletu imiennego miesięcznego, biletu imiennego okresowego lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
§38.1. Pasażerowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji od otrzymanego wezwania do zapłaty w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. Reklamację należy wnosić w formie pisemnej do jednostki upoważnionej do kontroli biletowej ("Arsen", ul. Chrobrego 36) osobiście lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). Uchybienie terminowi do wniesienia reklamacji spowoduje odmowę jej rozpatrzenia.
§38.2. Reklamacje od wystawionych wezwań do zapłaty jednostka, o której mowa w ustępie 1 paragrafu 38 rozpoznaje w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania.
§38.3. W sprawach spornych, od rozstrzygnięcia jednostki, o której mowa w ustępie 1 paragrafu 38 pasażerowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu przy ul. Traugutta 30/30A (tel. 363-14-51, 365-46-52) w terminie 7 dni od daty otrzymania. O sposobie rozpoznania odwołania pasażer zostaje powiadomiony pisemnie w terminie 30 dni od daty wniesienia.
ROZDZIAŁ VII - PRZEPISY KOŃCOWE
§39. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek przerw lub opóźnień w ruchu, bądź zmian kierunku jazdy pojazdu, spowodowane działaniem siły wyższej, zatorami komunikacyjnymi, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, jak również wprowadzone zarządzeniem kompetentnych organów.
§40. Pasażer odpowiada za szkody w pojeździe lub innych urządzeniach komunikacyjnych powstałe z jego winy.
§41. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu podczas jazdy pasażer posiadający ważny bilet ma prawo kontynuować jazdę z tym samym biletem następnym pojazdem tej samej lub innej linii przebiegającej tą samą trasą.
§42. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, realizacji rozkładów jazdy, działalności firmy upoważnionej do kontroli biletowej oraz innych spraw z zakresu działalności przewoźników należy kierować do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu przy ul. Traugutta 30/30A (tel. 363-14-51, 365-46-52) w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego interwencję.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

Strona główna | Rozkłady | Przepisy | Bilety | Cennik | Rozrywka | Linki | Kontakt